Splošni pogoji poslovanja gospodarske družbe Nisen s.r.o. s sedežem U Hřebčince 2635, 397 01 Písek, Češka republika matična številka: 04891520, vpisane v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Čeških Budjejovicah, oddelek C, vložek 24696 za prodajo blaga prek spletne trgovine na spletnem naslovu https://www.thermos.si.


1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju „splošni pogoji“) gospodarske družbe Nisen s.r.o., s sedežem U Hřebčince 2536, 397 01 Písek, Češka republika, matična številka: 04891520, vpisana v poslovni register, ki ga vodi Okrožno sodišče v Čeških Budjejovicah, oddelek C, vložek 24696 (v nadaljevanju: „prodajalec“) v skladu z določbami člena 1751 (1) Zakona št. 89/2012 Ur. l. civilnega zakonika (v nadaljevanju „civilni zakonik“) urejajo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki nastanejo v zvezi ali na podlagi kupoprodajne pogodbe (v nadaljnjem besedilu „kupoprodajna pogodba“) sklenjene med prodajalcem in drugo fizično ali pravno osebo (v nadaljnjem besedilu „kupec“) prek prodajalčeve spletne trgovine. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletni strani, ki se nahaja na naslovu https://www.thermos.si (v nadaljevanju „spletna stran“), prek vmesnika spletne strani (v nadaljevanju „spletni vmesnik trgovine“).

1.2. Splošni pogoji se ne uporabljajo v primerih, ko je oseba, ki namerava kupiti blago pri prodajalcu, pravna oseba ali oseba, ki naroča blago v okviru svoje poslovne dejavnosti ali samostojnega opravljanja svojega poklica.

1.3. Določbe, ki odstopajo od splošnih pogojev, se lahko dogovorijo v kupoprodajni pogodbi. Odstopajoče določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami splošnih pogojev.

1.4. Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Kupoprodajna pogodba in splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v slovenskem jeziku.

1.5. Prodajalec lahko besedilo teh splošnih pogojev spremeni ali dopolni. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice splošnih pogojev.


2. UPORABNIŠKI RAČUN

2.1. Na podlagi kupčeve registracije na spletnem mestu lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. V svojem uporabniškem vmesniku lahko kupec naroči blago (v nadaljevanju „uporabniški račun“). Če spletni vmesnik trgovine to omogoča, lahko kupec naroči blago tudi brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.

2.2. Ob registraciji na spletnem mestu in pri naročanju blaga mora kupec navesti pravilne in resnične podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke, ki jih je navedel v uporabniškem računu, če se ti spremenijo. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, pravilni.

2.3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost informacij, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa.

2.4. Kupec ne sme dovoliti uporabe uporabniškega računa tretjim osebam.

2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec uporablja uporabniški račun več kot 36 mesecev ne uporablja ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s splošnimi pogoji).

2.6. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo neprekinjeno dostopen, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.


3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1. Vse predstavitve blaga, ki so objavljene v spletnem vmesniku trgovine, so informativne in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v zvezi s tem blagom. Člen 1732 (2) civilnega zakonika se ne uporablja.

3.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost in vse povezane stroške. Cene blaga veljajo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.

3.3. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga. Podatki o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga, ki so navedeni v spletnem vmesniku trgovine, veljajo samo v primerih, ko se blago dostavlja na ozemlju Slovenije.

3.4. Za naročilo blaga kupec izpolni obrazec za naročilo v spletnem vmesniku trgovine. Obrazec za naročilo vsebuje zlasti informacije o:

 • 3.4.1. naročenem blagu (naročeno blago kupec „doda“ v elektronsko nakupovalno košarico spletnega vmesnika trgovine),
 • 3.4.2. načinu plačila prodajne cene blaga, podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in
 • 3.4.3. stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj kot „naročilo“).

3.5. Preden kupec pošlje naročilo prodajalcu, lahko preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo, tudi glede kupčeve zmožnosti odkrivanja in popravljanja napak, ki izhajajo iz podatkov, vnesenih v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb „Naročilo z obveznostjo plačila“. Prodajalec šteje, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Prodajalec kupcu takoj po prejemu naročila potrdi prejem naročila po elektronski pošti na elektronski naslov kupca, ki ga je navedel v uporabniškem vmesniku ali v naročilu (v nadaljnjem besedilu „elektronski naslov kupca“).

3.6. Glede na naravo naročila (količina blaga, višina kupnine, predvideni stroški pošiljanja) ima prodajalec vedno pravico, da od kupca zahteva dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu).

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem se vzpostavi z vročitvijo sprejema naročila (akceptacijo), ki ga prodajalec pošlje kupcu po elektronski pošti na kupčev elektronski naslov.

3.8. Kupec se strinja, da se pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe uporabljajo sredstva komunikacije na daljavo. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskega klica), krije kupec, brez razlike od osnovne tarife.


4. KUPNINA IN PLAČILNI POGOJI

4.1. Kupec lahko kupnino in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, prodajalcu plača na naslednje načine:

 • v gotovini po povzetju na kraju, ki ga kupec navede v naročilu;
 • brezgotovinsko nakazilo na račun prodajalaca IBAN: CZ7520100000002300960862, SWIFT: FIOBCZPPXXX, ki se vodi v EUR pri družbi Fio banka a.s. (v nadaljevanju „račun prodajalca“);
 • s kartica po spletu;
 • bezhotovostně převodem online (systém GoPay) - platba probíhá online převodem z elektronického bankovnictví kupujícího;
 • s kartico Click to Pay;
 • z e-denarnico Apple Pay, Google Pay in GoPay – plačilo se izvede prek spleta s prenosom iz elektronske denarnice kupca;;
 • plačilo na podlagi računa – kupec plača na podlagi računa z rokom zapadlosti, navedenim na računu. Kupec je dolžan plačati znesek na računu v določenem roku. Če kupec zamudi s plačilom računa, ima prodajalec pravico zaračunati kupcu zamudne obresti v višini 0,1 % od dolgovanega zneska za vsak dan zamude.

4.2. Kupec je dolžan prodajalcu skupaj s kupnino plačati tudi stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjenem znesku. Če ni izrecno navedeno drugače, vključuje kupnina tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

4.3. Prodajalec od kupca ne zahteva pologa ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbe čl. 4.6 splošnih pogojev glede obveznosti vnaprejšnjega plačila kupnine za blago.

4.4. V primeru plačila z gotovino ali po povzetju je kupnina plačljiva ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila z bančnim nakazilom je kupnina plačljiva do 5 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

4.5. V primeru negotovinskega plačila je kupec dolžan plačati nakupno ceno blaga skupaj z navedbo reference plačila. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je ustrezni znesek nakazan na račun prodajalca.

4.6. Prodajalec ima pravico, zlasti v primeru, da kupec naročila dodatno ne potrdi (čl. 3.6), zahtevati plačilo celotne kupnine, preden je blago poslano kupcu. Določba člena 2119 (1) civilnega zakonika se ne uporablja.

4.7. Morebitnih popustov na ceno blaga, ki jih prodajalec odobri kupcu, ni mogoče kombinirati.

4.8. Če je to v poslovnem razmerju običajno ali če je to določeno s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, prodajalec kupcu izda davčni dokument – račun za plačila, opravljena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Prodajalec je zavezanec za davek na dodano vrednost. Prodajalec kupcu izda davčni dokument – račun po plačilu kupnine in ga pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov kupca.


5. ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

5.1. Kupec se zaveda, da v skladu z določbami člena 1837 civilnega zakonika med drugim ni mogoče odstopiti od pogodbe o dobavi blaga, ki je bilo spremenjeno po želji kupca ali za njegovo osebo, od pogodbe o dobavi hitro pokvarljivega blaga ter blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom, od pogodbe o dobavi blaga v zaprti embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti, ter od pogodbe o dobavi zvočnega ali vizualnega posnetka ali računalniškega programa, če je potrošnik poškodoval originalno embalažo.

5.2. Če ne gre za primer iz člena 5.1 ali kateregakoli drugega primera, v katerem ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe, ima kupec pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v štirinajstih (14) dneh po prejemu blaga v skladu z določbami člena 1829(1) civilnega zakonika, pri čemer, če je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, začne rok teči z dnem prejema zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku iz prejšnjega stavka. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec in je priloga splošnih pogojev. Kupec lahko odstop od kupoprodajne pogodbe med drugim pošlje na naslov poslovalnice prodajalca ali na prodajalčev elektronski naslov info@thermos.si.

5.3. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s čl. 5.2 splošnih pogojev se kupoprodajna pogodba razveljavi od samega začetka. Blago je treba prodajalcu vrniti v štirinajstih (14) dneh po odstopu od pogodbe. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.

5.4. V primeru odstopa od pogodbe v skladu s čl. 5.2 splošnih pogojev prodajalec vrne sredstva, ki jih je prejel od kupca, v štirinajstih (14) dneh po odstopu kupca od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot jih je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec ima tudi pravico vrniti kupčevo dano plačilo že ob vrnitvi blaga s strani kupca ali na drug način, če se s tem strinja kupec in če kupcu ne nastanejo dodatni stroški. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec vrne blago ali dokaže, da je blago prodajalcu poslal.

5.5. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati plačilo škode na blagu s kupčevim zahtevkom za povračilo kupnine.

5.6. Prodajalec lahko kadarkoli odstopi od kupoprodajne pogodbe, dokler kupec ne prevzame blaga. V tem primeru prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrne kupnino z negotovinskim plačilom na račun, ki ga določi kupec.

5.7. Če se kupcu skupaj z blagom zagotovi darilo, se darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklene pod pogojem, da če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, darilna pogodba v zvezi s tem darilom preneha veljati, kupec pa je dolžan prodajalcu vrniti skupaj z blagom tudi darilo.


6. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA

6.1. Če je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, nosi kupec tveganje in vse dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.

6.2. Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi.

6.3. Če je zaradi razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drugačen način, kot je določeno v naročilu, mora kupec plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, ali stroške, povezane z drugačnim načinom dostave.

6.4. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti celovitost embalaže blaga in v primeru kakršnihkoli napak o tem takoj obvestiti prevoznika. Če je embalaža poškodovana in kaže na nepooblaščen vdor v pošiljko, kupec pošiljke od prevoznika ne sme prevzeti.

6.5. Nadaljnje pravice in obveznosti strank pri prevozu blaga lahko urejajo prodajalčevi posebni dobavni pogoji, če jih je prodajalec izdal.


7. PRAVICE IZ NEPRAVILNE IZPOLNITVE

7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz nepravilne izpolnitve, urejajo ustrezne splošno zavezujoče določbe (zlasti členi 1914 do 1925, 2099 do 2117 in 2161 do 2174 civilnega zakonika).

7.2. Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec je kupcu zlasti odgovoren, da v času, ko je kupec blago prevzel:

 • 7.2.1. blago ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, če pa dogovora ni, ima lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi oglaševanja, ki sta ga izvedla,
 • 7.2.2. je blago primerno za namen, ki ga je prodajalec navedel za njegovo uporabo ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
 • 7.2.3. blago po kakovosti ali izdelavi ustreza dogovorjenemu vzorcu ali predlogi, če je bila kakovost ali izdelava določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali predlogo,
 • 7.2.4. je blago v ustrezni količini, meri ali teži in
 • 7.2.5. blago izpolnjuje zahteve zakonodaje.

7.3. Določbe, navedene v členu. 7.2 splošnih pogojev se ne uporabljajo za blago, prodano po nižji ceni, na napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, na obrabo blaga zaradi njegove običajne uporabe, na napako rabljenega blaga, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, ali če je to razvidno iz narave blaga.

7.4. Če se napaka pojavi v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je imelo blago napako ob prejemu.

7.5. Kupec uveljavlja pravice iz nepravilne izpolnitve na naslovu prodajalčeve poslovne enote, kjer je sprejem reklamacije mogoč glede na vrsto prodanega blaga, po možnosti tudi na sedežu ali poslovnem mestu. Za trenutek uveljavljanja reklamacije se šteje trenutek, ko prodajalec od kupca prejme reklamirano blago.

7.6. Druge pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake lahko urejajo prodajalčeva pravila o reklamacijah.


8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

8.1. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne nakupne cene blaga.

8.2. Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu določb člena 1826(1)(e) civilnega zakonika.

8.3. Prodajalec lahko prodaja blago na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor v okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni trgovinski urad. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češka trgovinska inšpekcija med drugim nadzoruje skladnost z zakonom št. 634/1992 Ur. l. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.

8.5. Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu člena 1765(2) civilnega zakonika.


9. VARSTVO PODATKOV

9.1. Način ravnanja z osebnimi podatki kupca, ki so potrebni za pogodbeno razmerje, prodajalec določa v dokumentu o varstvu osebnih podatkov, ki je na voljo na spletni strani prodajalca.


10. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

10.1. Kupec ima pravico, da se obrne na prodajalca in zahteva odškodnino, če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo reklamacijo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice. Kupec ima pravico vložiti predlog za alternativno (izvensodno) rešitev spora pri subjektu, imenovanem za alternativno reševanje sporov, če je prodajalec negativno odgovoril na njegov zahtevek iz prejšnjega stavka ali če ni odgovoril v 30 dneh od datuma pošiljanja zahteve. To ne vpliva na kupčevo možnost, da se obrne na sodišče.

10.2. Češka trgovinska inšpekcija s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, mat. št.: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs, je pristojna za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz kupoprodajnih pogodb. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe se lahko uporabi spletna platforma za reševanje sporov, ki se nahaja na naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr.

10.3. Evropski potrošniški center Češka republika, s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, internetni naslov: https://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).


11. VROČANJE

11.1. Kupcu se lahko vroča na e-poštni naslov, ki je naveden v njegovem uporabniškem računu ali ga je kupec navedel v naročilu.


12. KONČNE DOLOČBE

12.1. Če razmerje, ki ga vzpostavlja kupoprodajna pogodba, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja češko pravo. To ne posega v pravice potrošnika v skladu s splošno zavezujočo zakonodajo.

12.2. Če je ali postane katerakoli določba splošnih pogojev neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bolj podoben neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Spremembe in dopolnitve prodajne pogodbe ali splošnih pogojev morajo biti v pisni obliki.

12.3. Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, v elektronski obliki in ni dostopna.

12.4. Vzorec obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe je priložen splošnim pogojem.

12.5. 12.5. Kontaktni podatki prodajalca: naslov za vročanje Nisen s.r.o., U Hřebčince 2536, 397 01 Písek, Češka republika, elektronski naslov info@thermos.si


13. PRILOGE K SPLOŠNIM POGOJEM

13.1. Vzorec obrazca za odstop od kupoprodajne pogodbe.

13.2. Informacije o pravici do odstopa od pogodbe.

V Písku dne 1.9.2023